Кафедра Економічної теорії є структурним підрозділом факультету економіки і управління Хмельницького національного університету.

Кафедра Економічної теорії розвивалась разом із становленням та розвитком Хмельницького національного університету. З 1962 року кафедра політекономії була структурним підрозділом Хмельницького філіалу Львівського поліграфічного інституту. З 1 жовтня 1967 року кафедра увійшла до складу Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування (ХТІБО) як складова частина кафедри марксизму-ленінізму.

17 березня 1973 року відбувся поділ кафедри марксизму-ленінізму на три самостійні кафедри: історії КПРС, марксистсько-ленінської філософії та політичної економії. Першим завідувачем кафедри був кандидат економічних наук Іван Андрійович Германюк. На кафедрі працювало 6 кандидатів наук і 4 асистенти. З перших днів заснування кафедри і по 2012 рік її членом була Ж.Д. Гуцал, яка пройшла науковий шлях від асистента до доцента. Вчене звання їй було присвоєно в 1978 році.

З 1973 по 1991 рік кафедру очолював кандидат економічних наук Василь Кіндратович Ісаєнко – мудрий, толерантний керівник з високими професійними знаннями. За цей період на кафедру прийшли працювати випускники економічного факультету Київського державного університету ім. Тараса Шевченка М.І.Бондаренко, В.П.Гавриш, Г.І.Гавриш, М.С.Бабич, Л.М.Бабич, В.М.Шавкун, Л.С.Любохинець – за базовою освітою викладачі політекономії, економісти.

У 1991 році кафедру очолив випускник Львівського державного університету ім. І.Я. Франка, кандидат економічних наук Володимир Леонідович Співачук, депутат Верховної Ради України V скликання. При його керівництві були підготовлені законопроекти “Про народні підприємства” та “Засади внутрішньої і зовнішньої політики” і представлені на розгляд Верховної Ради України. В цей період працювали на кафедрі випускники Львівського державного університету ім.І.Я.Франка, Вищої партійної школи при ЦК Компартії України Г.А.Черешня, Тернопільського державного педагогічного інституту ім. Я.О.Галана І.Є.Журба (нині доктор економічних наук, завідувач кафедри міжнародних відносин та туризму), Камянець-Подільського педагогічного університету Н.В.Кошулаб, випускниця Чернівецького університету Г.В.Сарафін.

В 1994 році кафедра політекономії перейменована в кафедру економічної теорії і стає базовою кафедрою по вивченню фундаментальних економічних дисциплін університету.

Впродовж 2004-2017 років ряди викладачів кафедри поповнили випускники Хмельницького національного університету В.В. Нікулін, Н.П. Танасієнко, А.В. Мейш, С.В. Мороз, К.І. Залогіна, В.В. Довбуш, С.Й. Ядуха, Т.В. Ядуха, Т.С. Давидко, Л.Б. Бушовська, Д.М. Бондаренко, Т.В. Цвігун, О.В. Поплавська, Н.В. Новікова, А.В. Битий

З 2005 року кафедру очолив кандидат економічних наук, доцент Микола Іванович Бондаренко, який у 1992 році був обраний деканом інженерно-економічного факультету, а в 2007 році призначений директором інституту економіки і управління при Хмельницькому національному університеті, нині декан факультету економіки і управління.

З 2014 року кафедрою завідує випускниця Київського національного університету ім.Т.Г.Шевченка кандидат економічних наук, доцент, член-кореспондент Академії економічних наук України Лариса Сергіївна Любохинець, яка з 2003 р. по 2012 р. була деканом факультету менеджменту Хмельницького національного університету.

Сьогодні на кафедрі працює 10 членів професорсько-викладацького складу, з яких 10 – кандидати економічних наук (8 – доцентів, 2 – старші викладачі). За останні десять років кандидатські дисертації захистили викладачі кафедри: А.В. Мейш, Т.В. Цвігун, С.Й. Ядуха, Н.П. Танасієнко, Л.Б. Бушовська, А.В. Битий, О.В. Поплавська

Викладацький склад кафедри – це високоосвічені, професійно підготовлені доценти, старші викладачі, які забезпечують викладання таких фундаментальних економічних дисциплін, як політекономія, макроекономіка, мікроекономіка, національна економіка, економічна теорія, міжнародна економіка, міжнародні економічні відносини, історія політичних та економічних вчень, публічне адміністрування, громадянське суспільство, глобальна економіка. Зазначені предмети є теоретико-методологічною основою для формування загальних компетентностей у здобувачів вищої освіти, методологічною базою вивчення економічних дисциплін. Усі дисципліни забезпечені методичними матеріалами, які успішно використовуються в навчальному процесі.

З 2019 року на кафедрі проводиться підготовка фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за новою освітньо-професійною програмою «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА» спеціальності 051 Економіка. Кафедра має потужний кадровий потенціал, науково-методичний та професійний рівень, якого дає змогу реалізовувати освітні програми на рівні сучасних вимог до освітньої та фахової підготовки молодих фахівців.