На даний час на базі кафедри діє наукова школа під керівництвом доктора економічних наук, професора Ольги Гончар

Управління потенціалом підприємства за умов міжнародної інтеграції

ГОНЧАР ОЛЬГА ІВАНІВНА

доктор економічних наук, професор

академік Академії економічних наук України

  академік Академії наук Вищої освіти України

професор кафедри економічної теорії, підприємництва та торгівлі

e-mail: o.i.gonchar@i.ua

gonchar.o.i@khmnu.edu.ua

Наукова школа створена у 2014 році і налічує 4 доктори наук та 10 кандидатів наук.

Наукові дослідження проводяться за такими напрямами: теоретико-методологічні і науково-прикладні аспекти управління потенціалом підприємства та його елементами на засадах обґрунтування ринкової концепції планування і стратегізації діяльності; застосування синергійного підходу, проактивного та адаптивного управління; формування інноваційно – інвестиційного та інформаційного забезпечення; мотивація в клієнтоорієнтованому управлінні потенціалом підприємства та соціально-економічні проблеми суспільства.

За час існування школи захищено 4 докторські та 6 кандидатських дисертацій; представники школи були керівниками та виконавцями 6 фундаментальних держбюджетних, 1 міжнародної та 5 госпдоговірних НДР; підготовлено та проведено більше 10 міжнародних науково-практичних конференцій; опубліковано 6 одноосібних та понад 30 колективних монографій, більше 250 публікацій у наукових фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях (у тому числі 26 у Scopus та Web of Science).

Представники наукової школи приймали участь у реалізації міжнародних наукових проектів TEMPUS, з 2021 р. – програми ERASMUS + , що виконується Державною вищою школою ім. С. Войцехівського в м Каліш (Польща); є експертами та членами редколегій українських та міжнародних фахових видань. Керівник школи є членом міжнародної наукової ради Інституту комерціалізації науки Куявського університету у м. Влоцлавек (Польща).